Belsystems

Tektronix

Bel Systems zastupa Tektronix u Srbiji već više od 25 godina. Tektronix je svetski lider u oblasti instrumenata za merenje, ispitivanje i praćenje električnih veličina. Keithley instruments, svetski lider u merenjima napona, struje i karakterizacije poluprovodinika, je deo Tektronix-a od 2010. godine.

Osciloskopi

Modeli od 30 MHz do 80 GHz, do 8 analognih kanala, sa integrisanim analizatorima sepktra, analiza USB, Ethernet, Automotive Ethernet …

Generatori signala

Generatori funkcija i proizvoljnih signala do
250 MHz, generatori analognih i vektorskih signala do 6 GHz, generatori kompleksih signala
do 50 GS/s…

Analizatori spektra

Prenosni i laboratorijski analizatori spektra u realnom vremenu, opseg do 26,5 GHz, opseg za analizu do 800 MHz, 100% otkrivanje kratkotrajnih signala trajanja od 232 ns…

Analizatori mreža

Opseg frekvencije do 6 GHz, dinamički
opseg > 122 dB, nivo šuma < 0,008 dBrms,
dva porta, merenja filtera, nivoa šuma, kablova, konektora, pojačavača, antena…

Analizatori snage

Modeli opsega frekvencije do 1 MHz, tačnost
0,04 %, do 4 kanala, monofazna i višefazna merenja, standardi IEC 62301, IEC61000-3-2…

Analiza poluprovodnika

Sinhronizovana merenja struja-napon (I-V)
od 1 aA/0,2 uV, kapacitivnost-napon (C-V)
10 kHz – 10 MHz i ultra brzih impulsnih I-V
(200 MS/s). Karakterizacija MOSFET, CMOS…

Bit Error Rate testeri

BER test rešenja od 1,5 Gb/s do 40 Gb/s
na 1 do 4 kanala sa najširim spektrom rešenja za testiranje serijskih komunikacija…

Analiza modulacija

Analizatori optičkih modulacija za rad na složenim modulacionim formatima DP-QPSK i PM-16QAM, testiranje komunikacionih sistema od 100 G,
400 G, 1 Tb/s…

Frekvencmetri

Brojači i merači frekvencije, tajmeri, opseg frekvencije do 40 GHz, vremenska rezolucija do
50 ps, prikazivanje statistike merenja, histograma…

Izvori napajanja

Modeli sa snagom do 1080 W, naponima do 10 kV i strujama do 108 A, nizak šum, do 3 nezavisna kanala, programabilna napajanja, simulatori baterija…

Elektronska opterećenja

Programabilna elektronska opterećenja snage do 750 W, dinamički opseg do 25 kHz, različiti modovi ispitivanja kao što su ispitivanje baterija, merenje porasta/pada vremena…

SMU

Source mesure unit: sinhronizovane funkcije multimetra, izvora, generatora impulsa, merenje
I-V karakteristika, do četiri kanala, izvor do 50 A impuls/3.000 V, merenje od 0,1 fA/0,1 µV…

Digitalni multimetri

Širok izbor multimetara: rezolucija do 8½ cifara, osetljivost do 1 µΩ i 1 pA, merenja DC i AC napona i struja, kontinualnosti, 2/4 žično merenje otpora, termistora, dioda…

Merenja malih veličina

Veliki izbor instrumenata za merenje veoma malih pojava na ivicama spektra merenja: atoamperskih struja, nanovoltnih napona, mikroomskih otpornosti…

Sonde i pribor

Veliki izbor pasivnih, strujnih, optičkih, logičkih, izolovanih, diferencijalnih sondi visokog i niskog napona, adapteri i napajanja za sonde…